Tietosuojaseloste

TIETOJENKÄSITTELY LYHYESTI

Elosalama kerää henkilötietoja niistä, jotka ovat asiakkaita tai jotka ottavat yhteyttä esimerkiksi lisätietoja saadakseen.

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään järjestelmässä, jotta materiaalit, palvelut ja tuotteet voidaan toimittaa sekä mahdollisten viranomaispyyntöjen vuoksi.

Yhteydenottopyynnön yhteydessä henkilötietoja käytetään pyyntöön vastaamiseen. Jos tämä johtaa asiakkuuteen, yhteystiedot tallentuvat toiminnanohjausjärjestelmään, muutoin yhteystiedot poistetaan yrityksen rekistereistä 3 kuukauden kuluessa.

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Sivustolla www.elosalama.fi on käytössä muutamia evästeitä (cookies). Osa niistä on sivuston käytön kannalta välttämättömiä (esim. Google Fonts), osaa käytämme kehittääksemme sivujemme toimivuutta (Google Analytics) tai hahmottamaan sivustoamme käyttävien mieltymyksiä (Facebook). Jälkimmäisiin pyydämme luvan ja voit aina kieltäytyä hyväksymästä kyseisiä evästeitä. Ne kuitenkin auttavat meitä kohdentamaan resurssejamme paremmin, mikä näkyy myös palveluidemme hinnoittelussa pitkällä aikavälillä.

Rekisterinpitäjä / Henkilötietojen käsittelijä

Elosalama
Käyntiosoite: Armisvedentie 542, 41520 Hankasalmi
Y-tunnus: 3205456-4

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Karoliina Norrvik
karoliina@elosalama.fi

Rekisterin nimi

ELOSALAMA ASIAKASREKISTERI

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Privacy by defaultin perusteella henkilötietojen käsittely on lainmukaista, koska:
a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa
käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi,
jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
a) sopimusvelvoitteiden täyttäminen
b) asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

  • Etu- ja sukunimi / yrityksen nimi ja y-tunnus, tarvittavat yhteystiedot (posti- ja käyntiosoite, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti), mahdollisiin sometileihin liittyvät tiedot, täydellinen syntymäaika (pvm vuosilukuineen sekä kellonaika), syntymäpaikka
    Lisäksi henkilötietoihin tallennetaan seuraavat järjestelmätiedot:
  • Asiakasnumero, viestinnällinen asiakasprofiili, liittymispäivämäärä, muokkauspäivämäärä, ostostiedot

Mistä saamme tietoja?

Tiedot järjestelmään tulevat yritykseltä / henkilöltä itseltään yhteydenottopyyntöjen, asiakkaaksi rekisteröitymisen, uutiskirjeen tilaamisen tai muiden niihin rinnastettavissa olevien toimenpiteiden yhteydessä, joissa henkilötietojen omistaja luovuttaa itse tietonsa rekisteriin.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita tai päämiehiä niiltä osin kuin se sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi on ehdottoman tarpeellista. Tällaisia tilanteita ovat esim. tilausten toimitustiedot, asiakasviestinnän jakelutiedot tai mahdolliset perintätilanteet.

Olemme myös ulkoistaneet IT-palvelujamme ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimilla ja suojaamilla palvelimilla henkilötietoja saatetaan tallentaa ja / tai käsitellä.

Kaikki alihankkijamme toimivat keskinäisten sopimustemme mukaisesti ja ovat sitoutuneet privacy by default mukaisen käsittelyn periaatteisiin.

Muutoin emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, pois lukien viranomaisten lainmukainen tiedonsaantioikeus.
Palvelujen toteuttamiseksi saatamme tapauskohtaisesti tallentaa tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolisille palvelimille.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Sähköiset henkilötiedot säilytetään rekisterinpitäjän tietojärjestelmässä, jossa sekä tietojärjestelmä että sen sisältämät tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Tehtäviä voivat olla sisäisten tehtävien lisäksi myös kolmansien osapuolten palveluihin liittyvät tehtävät, kuten perintätoimeksiannot.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se henkilötietojen käyttötarkoituksen vuoksi tai säilytysvelvoitteen täyttämiseksi on tarpeellista. Kaikki henkilötiedot tuhotaan tämän ajan jälkeen asianmukaisesti.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Siltä osin kuin olet itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään antamasi
suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Muistathan, että peruuttaessasi suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tai vaatiessasi henkilötietojesi poistamista rekisteristämme tai käsittelyn rajoittamista, emme ole myöskään enää velvoitettuja sitoutumaan asiakassuhteeseen liittyviin velvollisuuksiin, kuten palvelujen toimittamiseen tai neuvonta / jatkokäsittelyyn liittyviin velvoitteisiin.

Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla internet-sivustollemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti internet-sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.